The Fury of Dracula

courtesy Richard Buckland, John Shepherd, and many tutors

The Hunt

round 19
g014925 🔥🦇🏹W̸̢͇̜͔̹̪̣̫̣͟h̦͖̦̲̩͈̺i͠҉̲̪̥̱̩͕͎t̴̡͎͙̤͎͈͙e̛̻̳͔͚̬̹̜̲͘ ͢҉͇̼̫͙̰͉̙Ń̵̛͚̣o͏̨҉̘͕̲̠̰i͏̱̦s̸̷͕̤̲͖̦͓̘̲̕e̟̜̮͓̩͍̪͘͝🏹🦇🔥

compile log

... as Hunters

General Encounters Dracula's Actions Vampires
Opponent Score #Rounds Disq.? Drac. Traps TP HI Dn Traps @Sea V M! K.
g014889 294 46 0 2 3 0 3 6 31 13 2 2 0
g014890 176 112 0 0 3 0 0 0 86 20 6 6 0
g014891 342 24 0 3 3 0 0 0 18 5 1 0 1
g014892 261 47 0 4 15 0 2 3 42 1 4 4 0
g014894 332 21 0 3 6 0 0 0 13 6 2 1 1
g014895 248 54 0 10 13 3 3 6 49 0 5 4 1
g014896 317 18 0 7 7 1 2 2 16 0 2 1 1
g014897 350 4 0 4 3 0 0 0 3 0 1 0 1
g014898 182 106 0 2 10 0 0 0 86 13 7 6 0
g014901 356 10 0 4 2 0 1 2 9 0 1 0 1
g014903 235 67 0 4 14 1 7 9 55 8 4 4 0
g014908 336 18 0 5 7 0 2 3 16 0 2 0 2
g014912 308 27 0 7 9 1 3 4 20 5 2 1 1
g014913 273 67 0 2 7 1 1 8 48 15 4 2 2
g014914 226 69 0 3 8 1 2 3 53 11 5 5 0
g014916 309 44 0 2 2 0 0 0 31 10 3 1 1
g014917 0 189 0 3 16 2 25 25 163 11 15 14 1
g014918 311 29 0 3 3 0 2 4 21 6 2 2 0
g014919 0 202 0 5 28 0 30 29 171 15 16 12 4
g014921 220 81 0 3 7 0 4 5 66 8 7 5 1
g014922 247 61 0 3 6 0 0 1 37 19 5 4 1
g014923 246 75 0 8 14 1 2 4 55 15 5 3 2
g014924 295 33 0 9 10 0 4 5 28 2 3 2 1
g014926 351 15 0 4 1 0 2 2 13 0 2 0 2
g014927 281 40 0 3 2 0 6 6 29 7 4 3 1
g014928 0 185 0 7 17 4 26 25 143 28 14 13 1
g014930 310 24 0 4 3 0 0 4 19 3 2 2 0
g014932 337 10 0 5 4 0 0 0 9 0 1 1 0
g014933 333 14 0 3 2 0 0 0 8 5 1 1 0
g014934 341 12 0 4 2 0 0 0 10 1 1 1 0
g014938 21 202 0 2 16 0 15 18 174 14 14 11 3
g014939 0 197 0 1 20 1 2 24 170 11 16 13 2
g014940 19 173 0 8 21 2 3 5 140 20 13 12 1
g014941 344 16 0 5 5 0 0 0 12 2 2 0 1
g014945 341 13 0 4 3 0 0 0 10 3 0 0 0
g014947 0 191 0 4 14 1 9 11 162 14 15 13 2
g014948 322 31 0 3 5 0 3 4 22 7 2 1 0
g014949 284 37 0 4 5 1 5 5 28 6 3 3 0
g014951 357 9 0 4 3 0 0 0 8 0 1 0 1
g014956 317 30 0 3 4 0 3 5 22 5 3 1 1
g014962 287 34 0 3 3 0 2 5 23 8 3 3 0
g014963 307 27 0 3 2 0 3 4 18 6 3 2 1
g014964 132 157 0 8 25 0 8 4 128 19 10 5 5
g014965 295 39 0 3 7 0 4 5 32 5 2 2 0
g014967 247 61 0 3 6 1 1 2 45 11 5 4 1
g014971 317 36 0 2 2 0 0 0 24 10 2 1 1

... as Dracula

General Encounters Dracula's Actions Vampires
Opponent Score #Rounds Disq.? Drac. Traps TP HI Dn Traps @Sea V M! K.
g014889 273 143 0 0 0 0 0 0 113 20 10 10 0
g014890 70 32 0 5 17 0 0 0 28 1 3 2 1
g014891 222 118 0 0 0 0 0 0 90 20 8 8 0
g014892 366 189 0 0 2 0 0 0 172 2 15 14 1
g014894 209 118 0 1 6 0 0 0 95 15 8 7 1
g014895 366 192 0 2 25 0 0 0 168 9 15 12 3
g014896 366 189 0 0 0 0 0 0 165 10 14 14 0
g014897 309 166 0 0 0 0 0 0 135 20 11 11 0
g014898 105 60 0 6 18 0 0 0 54 2 4 3 1
g014901 366 189 0 1 0 0 0 0 174 0 15 14 1
g014903 366 184 0 0 0 0 0 0 167 2 15 14 0
g014908 214 123 0 0 0 0 0 0 95 20 8 7 0
g014909 366 189 0 2 5 0 0 0 172 2 15 14 1
g014912 366 184 0 0 0 0 0 0 169 0 15 14 0
g014913 366 185 0 1 13 0 0 0 166 4 15 13 2
g014914 103 58 0 6 13 0 0 0 51 2 5 3 1
g014916 366 178 0 3 2 0 0 0 164 0 14 14 0
g014918 366 189 0 3 4 0 0 0 173 2 14 13 1
g014919 28 28 0 5 19 0 0 0 23 2 3 0 2
g014921 321 159 0 4 24 0 0 0 143 3 13 12 1
g014922 213 122 0 0 0 0 0 0 94 20 8 7 0
g014923 80 48 0 4 4 0 0 0 40 5 3 2 1
g014924 366 192 0 6 28 0 0 0 169 9 14 12 2
g014926 154 83 0 2 1 0 0 0 66 10 7 5 1
g014928 219 128 0 0 0 0 0 0 100 20 8 7 1
g014930 298 162 0 3 24 0 0 0 138 12 12 10 1
g014932 192 108 0 4 18 0 0 0 90 9 9 6 2
g014933 28 15 0 4 7 0 0 0 13 0 2 1 0
g014934 190 112 0 1 0 0 0 0 90 15 7 6 1
g014938 366 184 0 1 3 0 0 0 169 0 15 14 0
g014939 15 9 0 4 7 0 0 0 7 1 1 0 1
g014940 48 36 0 3 10 0 0 0 29 5 2 0 2
g014941 142 65 0 4 8 0 0 0 60 0 5 5 0
g014945 214 123 0 0 0 0 0 0 95 20 8 7 0
g014947 56 30 0 4 8 0 0 0 25 2 3 2 0
g014948 305 162 0 0 0 0 0 0 130 20 12 11 0
g014949 230 120 0 4 11 0 0 0 108 3 9 8 1
g014951 366 189 0 1 2 0 0 0 171 3 15 14 1
g014956 309 166 0 0 0 0 0 0 135 20 11 11 0
g014962 366 184 0 0 0 0 0 0 169 0 15 14 0
g014963 366 197 0 0 0 0 0 0 164 19 14 13 0
g014964 23 10 0 4 4 0 0 0 9 0 1 1 0
g014967 366 184 0 0 0 0 0 0 169 0 15 14 0
g014971 366 184 0 2 9 0 0 0 163 6 15 14 0